2016 - ИНТЕЛИГЕНТНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ГРАДОВЕТЕ - 12-о издание
15 October 2016, София

„ГЪВКАВА ГРАДСКА СРЕДА С ТЕХНОЛОГИЧНИИНОВАЦИИ“


Съвременната градска среда изисква гъвкавост и своевременна реакция на всички изненади. През изминалите няколко години станахме свидетели на много промени, в това число и реализирани проекти за интелигентна градска среда, които освен териториални са и секторни – енергийна ефективност, умен дом, интелигентен градски транспорт, интелигентно видеонаблюдение. Каква е практическата насочености реално постигнатите резултати къмднешна дата в страната? Това ли е нова-та посока на развитие на градската сре-да? Какви са възможностите за финансиране на такива проекти? Ще бъдат част от акцентите в изданието на конференцията през 2016 г.


Дата: октомври 2016 г.


Организатор: ICT Media


Традиционни партньори: Национално сдружение на общините в Република България, Министерство на регионалното развитие, Българска асоциация по водите


Участници през 2014 г.: 100


Аудитория:


Organized by: ICT Media


Events Archive: